شهر بندری ماه روبان،مهروبان یا ماهی روبان

موقعیت جغرافیایی: ماهرویان یا مهروبان بندر قدیمی و تاریخی در کوره قباد فارس قدیم بوده‌است. موقعیت کنونی مهرویان در قریه امامزاده عبدالله فعلی و از توابع شهرستان هندیجان استان خوزستان می‌باشد.
به علت جزر و مدّ دریای پارس، قسمت هائی از شهر که در کنارۀ جنوبی شهر و بر ساحل دریا قرار داشته است، در زیرآب دریا مدفون شده و قسمت های مهمی از شهر در زیر توده های انبوه ماسۀ ساحلی و فضولات دریا پنهان گشته اند، حتی ماسه ها و فضولات دریا به قسمت های مرکزی و نسبتاً مرتفع شهر هم رسیده، و چون بر روی اطلال در هم ریختۀ قسمت های مرکزی و شمالی شهر گام بردارید، به اندازۀ یک پا در ماسه و گل و مصالح ساختمانی پوسیده فرو می روید (اقتداری 1375 ). 

منبع: 
اقتداری, احمد. آثار شهرهای باستانی سواحل و جزایر خلیج فارس و دریای عمان . تهران : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی , 1375 .
عکس :‌همان منبع