عنوان سخنرانی : دنیای حیرت انگیز پنهان در اعماق اقیانوس ها ...

زبان بنده از توصیف این سخنرانی واقعا شگفت انگیز استاد رابرت بالارد قاصر است خودتون از اینجا تماشا کنید.