باستان شناسی دریایی و مرمت [احیا]- پلی‌اتیلن گلیکول[PEG-Polyethylene glycol]


پلی‌اتیلن گلیکول[PEG-Polyethylene glycol] یک اتر [ترکیب شیمیایی] است - که از آن برای مرمت و احیاء[treatment] مغروقات چوبی به دست آمده از کاوش های باستان شناسی زیرآب [Underwater Archaeological Excavation] استفاده می کنند. [گمان کنم در فارسی به این دست از اشیاء، اشیاء آبکندی (waterlogged ) می گویند] 


عکس زیر مربوط به مراحل مرمت و احیا یک نمونه شی آبکندی چوبی است [منبع عکس: آزمایشگاه مرمت دانشگاه ای اند ام تگزاس - آمریکا - CMAC]